Másodvélemény logo
Eddig ennyi esetben segítettünk:
00118
Belépés

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

Az Orvosi Másodvélemény Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1029 Budapest, Ördögárok u. 210.; cégjegyzékszáma: 01-09-976142; a továbbiakban: Társaság) tiszteletben tartja a www.masodvelemeny.hu oldalt felkereső személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139230.594345) (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.

A jelen nyilatkozat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Társaság nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.masodvelemeny.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság felelősséget nem vállal.

2. A kezelt személyes és különös adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve, neme, születési dátuma, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, jelszava és telefonszáma) és különös adatokat (a felhasználó egészségi állapotára, betegségére vonatkozó adatok, a felhasználó által e körben a Társaságnak megküldött file-ok) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – a Társaság honlapján történő regisztráció során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárult. A regisztráció a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció során a személyes és különös adatok Társaság általi kezeléséhez adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.

A felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.

A honlap meglátogatása során a Társaság szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a www.masodvelemeny.hu honlapon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a www.masodvelemeny.hu honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a honlap látogatottságára, illetve a honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a látogatástól számított legfeljebb 2 évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Társaság anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek az oldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Társaság által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.

3. Az adatkezelés célja

A felhasználó személyes adatait és különös adatait a Társaság a felhasználóval való kapcsolattartás, a felhasználó részére nyújtott orvosi tanácsadás és számlázás céljára kezeli és használja fel.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja 16. életévét betöltött személyek esetén a felhasználó regisztrációja, ennek során kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmának elfogadása.

16. életévét be nem töltött kiskorú felhasználók esetében az adatkezeléshez a kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulásához törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ilyen esetben kérjük, hogy a belelegyezés, vagy utólagos jóváhagyás érdekében vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal az info@masodvelemeny.hu e-mail címen, vagy a Társaság székhelyére címzett levélben.

A felhasználók által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és különös adatokat a Társaság a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A felhasználó személyes adatait a Társaság csak akkor továbbítja marketing célokra, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, ebben az esetben a marketing tevékenységet, illetve az esetleges adattovábbítást a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

5. Az adatok biztonsága

A személyes és különös adatokat a Társaság emelt szintű védelemmel ellátott, Magyarország területén található védett szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelést a Társaság, illetve a Társaság munkavállalói, megbízottai végzik. A személyes és különös adatokhoz e személyeken kívül – a felhasználó hozzájárulása, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései értelmében – kizárólag a szolgáltatást koordináló adminisztrátorok, illetve a felhasználó által kiválasztott orvosok férhetnek hozzá, akik kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

7. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes és különös adatokat korlátlan ideig, illetve a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli, tekintettel arra, hogy a Társaság által kezelt adatok a Társaság által nyújtott szolgáltatás (az orvosi tanácsadás) megfelelőségéhez a későbbiekben időbeli korlátozás nélkül bármikor szükségesek lehetnek, vagyis az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges idő előre nem határozható meg.

8. Az érintett személy jogai

A felhasználó a személyes adatai és különös adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes és különös adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai és különös adatai helyesbítését kérni a Társaságtól. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes és különös adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy a Társaság nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban a Társaság munkatársai örömmel állnak a felhasználó rendelkezésére az info@masodvelemeny.hu e-mail címen, vagy levélben a Társaság székhelyén.

Személyes adatai, vagy különös adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén a felhasználó jogai érvényesítése érdekében – az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően – bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

9. Az adatkezelő személye

A felhasználó adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy a Társaság, vagyis az Orvosi Másodvélemény Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1029 Budapest, Ördögárok u. 210.; cégjegyzékszáma: 01-09-976142).

A Társaság az Infotv. rendelkezései értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba vételét nem köteles kérelmezni, ezért adatvédelmi nyilvántartási számmal a Társaság nem rendelkezik.

10. További kérdések

A Társaság a fenti nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen nyilatkozatban foglaltaknak.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal az info@masodvelemeny.hu e-mail címen!